Zamówienie

Twój koszyk jest pusty.
Gwarancja satysfakcji

Kurs został przygotowany tak, żebyś wyniósł z niego jak najwięcej wartości. Jeżeli jednak uznasz, że kurs nie spełnia Twoich oczekiwań wystarczy, że napiszesz na adres kontakt@ilimi.pl a 100% Twojej wpłaty zostanie zwrócone. Możesz to zrobić do 14 dni od daty zakupu produktu.

Bezpieczne płatności
  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia realizacji świadczeń wynikających z udzielonych zgód, jest Dariusz Szarejko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Szarejko z siedzibą w Ełku przy ul. Gizewiusza 4/6, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługującym się numerem NIP: 8481842342, REGON: 387614653.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie określonym w udzielonej zgodzie, jak również w celu wykonania Umowy jeśli taką zawarłeś z Administratorem.
  3. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych.
  4. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej przez Ciebie zgodzie.
  5. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień) i podmiotów z grupy kapitałowej wskazanych powyżej. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).

Więcej informacji o celach i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności i cookies dostępnej tutaj https://ilimi.pl/polityka-prywatnosci/.

Copyright © 2020-2024 ilimi.pl — najlepsze kursy techniczne.